Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Za co odpowiada prokurent?

Prokurent

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest zarząd, który przejmuje na siebie większość zobowiązań. Innym rozwiązaniem może być pełnomocnictwo lub ustanowienie prokurenta. To odpowiedzialne stanowisko, które upoważnia do wielu kluczowych czynności. Warto zatem wiedzieć, kim jest prokurent oraz czy można zrezygnować z tej funkcji.

Kim jest prokurent w spółce?

Prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza dużej spółki wymaga dobrej organizacji pracy oraz znajomości różnych przepisów. Przed właścicielem firmy to szereg zadań oraz zobowiązań, które musi spełnić. Właśnie dlatego częstym zjawiskiem jest zlecenie swojemu reprezentantowi na mocy prokury dopełnienie wyznaczonych obowiązków.

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa, które jest udzielane osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Podlega ona wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prokurent firmy to osoba, której została udzielona prokura, czyli pełnomocnictwo obejmujące dokonywanie czynności sądowych oraz pozasądowych w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. Przesłanki dotyczące ustanowienia prokurenta zostały wyszczególnione w Kodeksie cywilnym. Przepisy wskazują, że prokurentem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Tak, więc nie może nim być osoba: niepełnoletnia, ubezwłasnowolniona, skazana prawomocnie z Kodeksu karnego oraz osoba prawna. Przepisy nie wyszczególniają konkretnych kwalifikacji bądź wykształcenia, które powinien mieć prokurent. Jednak należy pamiętać, że to stanowisko jest niezwykle odpowiedzialne, dlatego warto wybierać doświadczone osoby, dysponujące wiedzą z zakresu zarządzania spółką.

Kto wyznacza prokurenta?

Prokurent zazwyczaj jest powoływany przez osobę prawną, czyli przedsiębiorcę lub organizację nie posiadającą osobowości prawnej, jednak mającą zdolność prawną. W spółkach prokurenta powołują członkowie zarządu. Co ważne, zgoda na powołanie musi być jednomyślna, zatem nie ma tutaj zastosowania zwykła większość. Warto jednak pamiętać, że według przepisów Kodeksu cywilnego, prokura może być udzielona kilku osobom łącznie bądź oddzielnie. Kluczowe dla prokury łącznej jest wspólne podejmowanie czynności, czyli opartej na wiedzy i zgodzie pozostałych prokurentów, w przeciwnym wypadku czynność będzie nieważna.

Co może prokurent?

Prokurent może dokonywać wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Innymi słowy, może m.in.:

 • zawierać umowy sprzedaży, najmu lub dzierżawy;
 • podpisywać zamówienia;
 • przyjmować darowizny;
 • podpisywać pisma procesowe;
 • zaciągać bądź udzielać kredytów czy pożyczek;
 • podpisywać weksle lub czeki itp.

Prokurent reprezentuje spółkę zarówno przed kontrahentami, jak i sądami czy urzędami.

Warto pamiętać, że zakres uprawnień nie dotyczy wszystkich czynności związanych z działaniem spółki. W myśl art. 109 Kodeksy cywilnego prokura nie obejmuje umocowania takich czynności jak:

 • zbycie przedsiębiorstwa bądź nieruchomości;
 • oddania przedsiębiorstwa do czasowego korzystania;
 • obciążenia nieruchomości.

Do wyżej wymienionych czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczegółowego.

Odpowiedzialność prokurenta – czyli jakie ma zadania?

Odpowiedzialność oraz uprawnienia prokurenta różni się w zależności od rodzaju prokury, do której należą: prokura samodzielna oraz prokura łączna.

Największa odpowiedzialność spoczywa na prokurencie samoistnym. Pozwala ona na samodzielne dokonywanie czynności sądowych oraz pozasądowych przez jedną osobę. Z kolei prokura łączna charakteryzuje się wspólnym podejmowaniem decyzji i koniecznością działania w imieniu mocodawcy wraz z innymi prokurentami.

Zasadniczo prokurent reprezentuje spółkę przed sądem oraz innymi organami. Jest to zatem forma zastępstwa przedsiębiorcy podczas dokonywania czynności związanych z prowadzeniem firmy. Posiada on takie same uprawnienia jak zarząd. Należycie ustanowiony prokurent ma możliwość dokonywania czynności zarówno bardziej, jak i mniej formalnych. Odnosi się to również do spraw o charakterze urzędowym.

Prokurent w spółce

Czy prokurent może zrezygnować z wypełniania swoich obowiązków?

Przepisy dotyczące prokury tj. art. 109 Kodeksu cywilnego nie przewidują możliwości rezygnacji z funkcji prokurenta. Stanowią o możliwości wygaśnięcia prokury wraz z:

 • ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa;
 • otwarciem likwidacji przedsiębiorstwa;
 • przekształceniem przedsiębiorcy;
 • wykreśleniem przedsiębiorcy z KRS lub CEIDG;
 • śmiercią prokurenta.

Przepisy przewidują także możliwość odwołania prokurenta, które jest dokonywane przez zarząd. Przesłanką może być utrata zaufania, brak potrzeby dalszego działania czy podjęcie współpracy z inną osobą.

Mimo iż przepisy nie uwzględniają możliwości rezygnacji z bycia prokurentem, to taka sposobność istnieje. Czynność ta określana jest mianem zrzeczenia się prokury, jej odrzuceniem bądź wypowiedzeniem.

Zrzeczenie się prokury jest jednostronną czynnością prawną, która następuje przez oświadczenie woli prokurenta złożonej mocodawcy. Taki dokument nie wymaga szczególnej formy, jednak powinien być złożony zgodnie z zasadami reprezentacji biernej, która obowiązuje w danym przedsiębiorstwie.

Bycie prokurentem to odpowiedzialne zadanie, które jest powierzane przez przedsiębiorcę lub zarząd spółki. Wiąże się z wieloma czynnościami sądowymi i pozasądowymi. Warto jednak pamiętać, że funkcja ta może wygasnąć bądź można się jej zrzec.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne