Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Regulamin SamodzielnyPrzedsiebiorca.pl

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Regulamin funkcjonalności Generator Rachunku w portalu SamodzielnyPrzedsiebiorca.pl

§1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zastosowanie mają następujące definicje:

 1. Administrator serwisu – LTB Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000336233, REGON: 021061152, NIP: 8942982467.
 2. Samodzielny przedsiębiorca – serwis internetowy pod adresem samodzielnyprzedsiebiorca.pl
 3. Generator rachunku – funkcjonalność zamieszczona w serwisie internetowym Samodzielny przedsiębiorca pod adresem samodzielnyprzedsiebiorca.pl/generator-rachunku
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Generatora rachunku w serwisie.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin

§2

 1. Administrator serwisu w ramach serwisu Samodzielny przedsiębiorca udostępnia Użytkownikowi Generator rachunku.
 2. Generator rachunku nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z Generatora rachunku nie wymaga zawarcia umowy, natomiast skorzystanie z formularza Generatora rachunku nie jest równoznaczne z zawarciem jakiejkolwiek umowy.
 4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Generatora rachunku jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu, regulaminu serwisu Samodzielny przedsiębiorca oraz Polityki prywatności.

§3

 1. W celu skorzystania z Generatora rachunku, Użytkownik jest zobowiązany do wpisania w formularzu następujących danych (kolejność wskazana zgodnie z rubrykami formularza Generatora rachunku):
 • – data,
 • – opis,
 • – imię i nazwisko,
 • – adres,
 • – nazwa firmy,
 • – nr NIP firmy,
 • – dane urzędu skarbowego,
 • – kwota brutto,
 • – nazwa banku,
 • – nr rachunku bankowego,
 1. Niezależnie od wspomnianych danych, Użytkownik jest zobowiązany wybrać jedną z opcji pojawiających się w checkboxach w następujących miejscach:
  a) w ramach rubryki Rozliczenie umowy:
 • – umowa zawarta z własnym pracownikiem,
 • – umowa zlecenia jest jedynym zatrudnieniem,
 • – przedmiotem umowy są prawa autorskie i pokrewne,
 • – wykonawca umowy jest emerytem lub rencistą,
 • – wykonawca umowy jest studentem do 26 roku życia,
 • – podatek opłaca zleceniobiorca;

b) w ramach rubryki Oświadczenie konieczne jest zaznaczenie checkboxu opisanego jako – posiadam inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, z którego przychody przekraczają najniższe wynagrodzenie krajowe;

c) w ramach rubryki Sposób płatności:

 • – gotówka,
 • – przelew.
 1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych wprowadzanych do serwisu przez Użytkownika ani za ewentualne negatywne konsekwencje podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych.

§4

Wszelkie dane, o których mowa w §3 są przetwarzane przez Administratora serwisu zgodnie z Polityką prywatności oraz RODO.

§5

Serwis Samodzielny przedsiębiorca wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowy opis wykorzystania plików Cookies znajduje się w Polityce prywatności.