Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jak przebiega ten proces?

Doposażenie stanowiska pracy

Doposażenie stanowiska pracy to program mający wspomagać przedsiębiorców i wzrost zatrudnienia. Jego podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ten rodzaj pomocy finansowej udzielany jest w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na nim skierowanej przez Urząd Pracy osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Kto może otrzymać dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy?

Dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy może otrzymać:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • żłobek lub klub dziecięcy,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
  • zamieszkuje lub ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zatrudnia w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wyposażenie stanowiska pracy

Skąd pracodawca może czerpać zasoby na doposażenie stanowiska pracy?

Zasoby na doposażenie stanowiska pracy pracodawca może uzyskać w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Urząd ten może zwrócić koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w zawartej umowie, która nie przekracza jednak sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o refundację, wnioskodawca musi zapoznać się z obowiązującym w danym urzędzie regulaminem regulującym przyznawanie tego typu wsparcia.

Sposób ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

By skorzystać z pomocy finansowej, należy złożyć wniosek o doposażenie stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsc wykonywania pracy przez poszukującego pracy absolwenta, skierowanego bezrobotnego lub opiekuna. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu następuje podpisanie umowy określającej warunki refundacji. Następnie wnioskodawca może dokonać wszystkich zakupów i ostatecznie zatrudnić osobę skierowaną.

Doposażenie stanowiska pracy – warunki, jakie musi spełnić wnioskodawca

Szczegółowe warunki przyznawania refundacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wniosek o przyznanie dotacji jest uwzględniany, gdy jest prawidłowo sporządzony i kompletny, a starosta dysponuje środkami niezbędnymi do jego sfinansowania.

Kiedy pracodawca otrzymuje refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Środki finansowe w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są przekazywane pracodawcy, gdy:

 • zostaje przedłożone rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne ujęte we wniosku o refundację wydatki od dnia zawarcia umowy między wnioskodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy,
 • Powiatowy Urząd Pracy stwierdza utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna, zgodnego z podpisaną wcześniej umową.

Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy

Doposażenie stanowiska pracy – co można kupić?

Środki finansowe na doposażenie stanowiska pracy można przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych, czyli zakupów powyżej 10000 złotych, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok, a więc budynków i lokali, urządzeń i maszyn, a także środków transportowych,
 • innych środków o wartości nieprzekraczającej 10000 złotych, na przykład drukarek biurowych i laptopów biznesowych,
 • specjalistycznego oprogramowania,
 • środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Otrzymanych ramach wsparcia finansowego środków nie można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenia, świadczenia, kaucje, spłatę zadłużenia i tym podobne,
 • pokrycie kosztów ubezpieczenia,
 • opłaty administracyjne i skarbowe,
 • budowę lub remont pomieszczeń,
 • zakup klimatyzacji i alarmu,
 • zakup samochodu osobowego lub innego środka transportu wykorzystywanego przez firmy działające w sektorze transportu,
 • leasing maszyn, urządzeń i pojazdów,
 • zakup towarów do odsprzedaży,
 • zakup surowców i materiałów do produkcji,
 • pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy,
 • działania marketingowe.

Obowiązki podmiotu, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Podmiot, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, ma obowiązek:

 • zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • zatrudnienia skierowanego opiekuna na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Doposażenie stanowiska pracy a zwolnienie pracownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca będący beneficjentem refundacji z urzędu pracy nie może zwolnić pracownika, z którego zatrudnieniem związane były przyznane środki finansowe. W wypadku zwolnienia pracodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne