Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Polisa na życie dla członka zarządu jako element wynagrodzenia – korzyści i ryzyka

Polisa na życie dla członka zarządu jako element wynagrodzenia - korzyści i ryzyka

Dobry zarząd w przedsiębiorstwie jest na wagę złota. Jak zapewnić sobie usługi menedżerów o wysokich kompetencjach i jak ich zatrzymać?

Na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W związku z odpłatnością pracy oraz, co do zasady, świadczenia usług można przyjąć, że najlepszym sposobem jest wynagrodzenie. Może ono przyjąć jednak bardzo zróżnicowane formy. Podstawową będzie naturalnie zapłata w pieniądzu. Pozostałe przybierają najczęściej kształt różnorakich świadczeń w naturze bezpośrednio ze strony zatrudniającego lub też świadczeń zakupionych u podmiotów zewnętrznych. Ich łącznym zasadniczym celem jest zapewnienie fachowcowi komfortu oraz związanie z usługobiorcą / pracodawcą.

Jednym z takich świadczeń zewnętrznych na rzecz członka zarządu, które zdobywa coraz szersze praktyczne zastosowanie, jest polisa ubezpieczeniowa na życie i to na niej oprze się niniejsze opracowanie.

Nie należy mylić tego rodzaju polis menedżerskich na  życie z ubezpieczeniami D&O (Directors and Officers) chroniącymi osoby zarządzające przedsiębiorstwami, w zależności od zawartej umowy, od skutków roszczeń odszkodowawczych związanych z wykonywaną funkcją, z pokryciem kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, administracyjnych czy też cywilnych.

Podstawowe elementy polisy

Kluczowym elementem każdej polisy ubezpieczeniowej jest ochrona przed negatywnymi konsekwencjami zdarzeń losowych. W przypadku członka zarządu, który jest osobą fizyczną, najcenniejszymi dobrami zarówno dla niej samej, jak i dla spółki są jej zdrowie i życie. I jak wynika ze stanowisk prezentowanych przez Krajową Informację Skarbową (KIS), wydatki spółki poniesione z tytułu składek na polisę ubezpieczeniową przewidzianą na wypadek utraty zdrowia lub życia, mogą być kosztem uzyskania przychodu przy zachowaniu przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Dopuszczalność zaliczenia składki w koszty uzyskania przychodów

Zatem aby wydatek spółki z tytułu polisy, stanowił dla niej koszt uzyskania przychodu, musi spełnić następujące warunki:

  1. poniesienie go przez podatnika (spółkę),
  2. poniesienie go w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub w celu wpływu na wielkość osiągniętych przychodów,
  3. definitywność rozumiana jako nieodwracalność,
  4. związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  5. właściwe udokumentowanie,
  6. pozostawanie poza wydatkami, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów zgodnie z wyszczególnieniem z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Wśród wskazanych przesłanek znalazło się poniesienie wydatku na polisę w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub w celu wpływu na wielkość osiągniętych przychodów oraz związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Można przyjąć w tym względzie, że wydatki ponoszone tytułem ubezpieczenia na życie członka zarządu są pośrednio związane z prowadzoną przez spółkę działalnością. Ubezpieczenie ma być ekwiwalentem za wykonywaną pracę na rzecz spółki oraz zapewnić mu ochronę podczas wykonywania czynności związanych z wykonywanymi obowiązkami. Dodatkowo ma ono pełnić funkcję motywującą go do prowadzenia spraw spółki. Płacone przez spółkę składki na ubezpieczenie członka zarządu co do zasady można uznać więc za wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ma to miejsce tym bardziej, jeżeli ubezpieczony członek zarządu jest jedyną osobą piastującą funkcję w organie.

Polisa na życie dla członka zarządu jako element wynagrodzenia - korzyści i ryzyka

Dodatkowym wzmocnieniem powyższego związku przychodów spółki z zatrudnieniem menedżera oraz jego wynagrodzeniem może być uzasadnienie tej formy wynagrodzenia menedżera przez organ właścicielski lub nadzorczy potrzebą budowania lojalności menedżera wobec spółki oraz wzmocnienia jego stosunku służbowego, a także w składanej kandydatowi ofercie zatrudnienia. Może znaleźć to zastosowanie głównie w sytuacjach, gdy menedżer nie jest osobą powiązaną ze spółką właścicielsko, choć organy informacji skarbowej uznają za prawidłowe także sytuacje, gdy składka ubezpieczeniowa jest świadczeniem podatnika na rzecz członka zarządu będącego udziałowcem spółki, w tym zakresie wymaga to jednak zweryfikowania pod kątem wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Pozaochronne składniki polisy

Zgodnie ze stanowiskami KIS zawartymi w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, polisa opłacana przez spółkę na rzecz członka zarządu, której opłacenie może być uzasadnione z punktu widzenia przychodów spółki, nie musi być prostym produktem ubezpieczeniowym obejmującym jedynie zasadnicze elementy świadczenia ubezpieczyciela polegające na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Stosownie do uznanych za prawidłowe stanowisk podatników, polisa może być powiązana z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym środki będą inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na życie może być także połączone z gwarantowaną emeryturą i umożliwiać swobodne dysponowanie środkami wpłaconymi z tytułu składek do wysokości np. 80 % tych składek. Z pewnością takie mechanizmy czynią ten produkt ubezpieczeniowy znacznie bardziej atrakcyjnym, pozwalają bowiem na uzyskanie przez członka zarządu, np. po jego odwołaniu lub rezygnacji, dodatkowego bonusu w postaci wypłaty środków pochodzących ze składek uiszczonych przez byłego już usługobiorcę.

Podsumowanie

Polisa chroniąca zdrowie i życie menedżera połączona z mechanizmem inwestycyjnym to coraz częstsze rozwiązanie mające na celu zapewnienie relacji opartej na lojalności, z jednoczesnym umożliwieniem menedżerowi uzyskania dodatkowej gratyfikacji pieniężnej ze środków zainwestowanych przez ubezpieczyciela lub w ramach wypłaty części kapitału polisy. Przy spełnieniu warunków ustawowych, wydaje się być dla spółki także rozwiązaniem korzystnym podatkowo.

Aby to rozwiązanie było ponadto stabilne, należy oprzeć je na udzielonej przez KIS interpretacji przepisów prawa podatkowego.  W przypadku zainteresowania wprowadzeniem właściwych rozwiązań w powyższym względzie, zachęcamy do skorzystania z profesjonalnego wsparcia prawnego.

Mateusz Chmura

Radca Prawny z Kancelarii Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p.


Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne