Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Zatrudnienie stażysty z PUPu – obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie stażysty

Staż przedstawia wiele zalet zarówno dla pracodawcy, jak i pozyskanego w ten sposób pracownika. Osoba bezrobotna zyskuje dzięki temu nowe doświadczenie i szansę na skuteczny powrót na rynek pracy. Pracodawca zaś, jeśli skorzysta pozyska swojego stażystę poprzez wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, zdobędzie dodatkowe ręce do pracy, których przez wyznaczony czas nie będzie musiał samodzielnie opłacać. Warto dowiedzieć się, na jakich warunkach przedsiębiorca może starać się o stażystów z PUPu i z jakimi obowiązkami wiąże się taka decyzja.

Kto i na jak długo może zostać stażystą?

Bezrobotny, który nie ukończył 30. roku życia może zostać skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy na staż trwający do 12 miesięcy. Dodatkowo półroczny staż mogą odbywać:

  • Długotrwale bezrobotni;
  • Matka, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
  • Bezrobotny powyżej 50. roku życia;
  • Osoba bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego;
  • Rodzic samotnie wychowujący dziecko poniżej 18 roku życia,
  • Zresocjalizowany były więzień, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,
  • Osoba z niepełnosprawnością.

Stażystą nie może stać się osoba, która wcześniej pracowała już dla danego pracodawcy.

Kto może zostać organizatorem stażu?

Jeżeli chcesz zorganizować w swoim przedsiębiorstwie staż i pozyskać stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy, powinieneś spełnić pewne wymogi prawne. O stażystę z PUP mogą się ubiegać między innymi:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nie zatrudniała dotychczas innych pracowników;
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
  • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca osobiście i na własny rachunek na terytorium RP działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 hektary.

Dodatkowo, by złożyć wniosek o staż przedsiębiorca powinien działać na rynku co najmniej 6 miesięcy i nie powinien zalegać z wypłatą wynagrodzeń oraz zapłatą składek do ZUS, NFZ, na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Staż z Urzędu Pracy jest płatny, ale to urząd pokrywa wynagrodzenie stażystów.

Oczywiście PUP nie jest jedynym sposobem na pozyskiwanie stażystów. Jest jednak wyjątkowo opłacalny dla początkujących przedsiębiorców ze względu na to, że to urząd przejmuje na siebie obowiązek wypłacania wynagrodzenia stażyście. Praktykantów możemy znajdować jednak także w innych miejscach, na przykład biorąc udział w programach stażowych uczelni wyższych. Pracodawca może starać się o przyjęcie naraz więcej niż jednego stażysty. Ich maksymalna liczba jest równa liczbie pracowników w danym przedsiębiorstwie pomniejszonej o jeden.

Wniosek o stażystę z PUP

Wniosek o stażystę z PUP powinien zostać skierowany do właściwego miejscowo starosty i zawierać firmę (w przypadku osoby fizycznej jest nią imię i nazwisko) oraz siedzibę przedsiębiorcy a także osobę upoważnioną do reprezentowania go.

Proponowany staż nie może być krótszy niż 3 miesiące a wniosek musi zawierać opis zadań, jakie będą w jego ramach wykonywane przez bezrobotnego. W tym samym dokumencie przedsiębiorca powinien umieścić swoje wymagania odnośnie predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na określonym stanowisku.

Na rozpatrzenie wniosku Powiatowemu Urzędowi Pracy przysługuje miesiąc. Jeśli zostanie on uwzględniony, kolejnym krokiem PUP będzie podpisanie umowy z przedsiębiorcą. Ta musi zawierać program stażu oraz dokładną datę jego rozpoczęcia i zakończenia.

Jakie prawa przysługują stażyście z Powiatowego Urzędu Pracy?

Stażysta pozyskany wskutek wniosku do PUP może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Niemożliwe jest odbywanie stażu w niedzielę lub święta, w porze nocnej czy w systemie pracy zmianowej oraz branie przez stażystę nadgodzin. Niewielu pracodawców pamięta o prawie do urlopu, jakie przysługuje stażyście. Za każde 30 dni stażu zatrudniona na tych warunkach osoba zdobędzie prawo do dwóch dni wolnego, które powinny zostać jej udzielone na wniosek, najpóźniej do końca stażu.

Kto może zatrudnić stażystę?

Staż – obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów badania lekarskiego w zakresie medycyny pracy, którym musi poddać się stażysta przed rozpoczęciem stażu. Zazwyczaj wynoszą one kilkadziesiąt złotych. Ponadto stażysta musi przebywać pod stałym nadzorem opiekuna, którym może być sam zatrudniający go przedsiębiorca. Kolejnym obowiązkiem jest dostarczanie do piątego dnia każdego miesiąca do urzędu pracy listy obecności podpisanej przez skierowanego na staż bezrobotnego.

Przedsiębiorca zatrudniający stażystę z PUP musi ponadto na koniec współpracy wystawić opinię potwierdzającą zdobyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Bez tego dokumentu urząd pracy nie będzie mógł bowiem wystawić stażyście zaświadczenie o odbytym stażu. Nie ma jednak obowiązku zatrudnienia na stałe osoby, która odbyła staż w naszej firmie.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne