Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Konsekwencje zerwania umowy zlecenie

Zerwanie umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej spotykanych form zatrudnienia. Daje ona większą swobodę zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Regulacje prawne dotyczące umów zleceń zostały zapisane w Kodeksie cywilnym. Jednak nie zawsze współpraca przebiega po myśli obu stron. W takiej sytuacji dochodzi do zerwania umowy, co może skutkować pewnymi konsekwencjami.

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych. Zapisy odnoszące się do jej zawierania, wykonywania, rozwiązywania bądź rozstrzygania wszelkich sporów, zostały zapisane w Kodeksie cywilnym. Przy tego rodzaju umowach nie obowiązuje Kodeks pracy. Umowa zlecenie to zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności, która jest dokonywana na rzecz innej osoby, czyli zleceniodawcy na jasno określonych warunkach. Pracodawcy chętnie nawiązują współpracę na podstawie umowy zlecenie. Daje im to możliwość zaoszczędzenia kosztów. Pracownicy również cenią sobie ten rodzaj współpracy, ponieważ dużą zaletą jest elastyczność i swoboda w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Jak może wyglądać zerwanie umowy zlecenie?

Zasady odnoszące się do wypowiedzenia umowy zlecenie zostały opisane w Kodeksie cywilnym. Do zakończenia współpracy może dojść poprzez zerwanie umowy zlecenie przez zleceniobiorcę oraz zleceniodawcę w każdym czasie, ponieważ jest to stosunek, który jest oparty na wzajemnym zaufaniu.

Umowę zlecenie można swobodnie wypowiedzieć. Najczęściej dochodzi do tego ze skutkiem natychmiastowym. Zerwanie umowy zlecenie bez wypowiedzenia nie jest możliwe, ponieważ należy poinformować drugą stronę o zakończeniu współpracy. Trzeba to zrobić w jasny i dostateczny sposób, najlepiej na piśmie. Umowa zlecenie może zawierać informacje dotyczące okresu wypowiedzenia lub też nie.

Warto pamiętać, że zleceniodawca nie jest zobowiązany do wykonywania powierzonych obowiązków do dnia jej zakończenia i ma prawo zakończyć współpracę wcześniej. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozwiązania umowy w dowolnym czasie, zarówno przez jedną, jak i drugą stronę. Jeżeli umowa nie zawiera warunków wypowiedzenia, wówczas zakończenie współpracy nie powinno wiązać się z konsekwencjami. Inaczej jest w przypadku, gdy zleceniodawca poniesie szkodę, wtedy kara za zerwanie umowy zlecenie będzie sprowadzać się do naprawy spowodowanej szkody. Sam fakt poniesionych strat oraz ich wysokość musi zostać udowodniona.

Zerwanie umowy zlecenie przed czasem

W jakich sytuacjach dochodzi do zerwania umowy?

Zlecenie uważa się za zakończone w sytuacji, kiedy zostało wykonane lub ma miejsce zerwanie umowy zlecenie przez pracownika, lub pracodawcę. Warto jednak pamiętać, że wypowiedzenie wiąże się z obowiązkiem zleceniodawcy do zwrotu zleceniobiorcy poniesionych przez niego wydatków na wykonanie zlecenia.

Zerwanie umowy zlecenie przed czasem może nastąpić w różnych okolicznościach. Nie ma obowiązku informowania o przyczynach wypowiedzenia, jednak ustawodawca wprowadził pojęcie: ważny powód, który ma swoje konsekwencje w skutkach, jakie niesie za sobą wypowiedzenie. Ważny powód to zdarzenie, które miało bezpośredni wpływ na rozwiązanie umowy. Do takich przypadków można zaliczyć np. zmianę miejsca zamieszkania, utratę wzajemnego zaufania, choroba strony wypowiadającej, nieprawidłowe wykonywanie obowiązków itp. W sytuacji, kiedy następuje zerwanie umowy zlecenie z dnia na dzień bez ważnego powodu, wówczas pojawia się obowiązek zrekompensowania drugiej stronie poniesionych strat związanych z rozwiązaniem umowy.

Co grozi za zerwanie umowy zlecenie?

Umowa zlecenie może być wypowiedziana w każdej chwili przez obie strony, jednak zakończenie współpracy może skutkować określonymi konsekwencjami.

Zerwanie umowy zlecenie – konsekwencje

W sytuacji, kiedy do zakończenia współpracy dochodzi z woli pracownika, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu wszystkiego, co otrzymał od pracodawcy, w celu wykonania zlecenia. Co więcej, jeśli zleceniobiorca otrzymał zaliczki, to powinien się z nich rozliczyć. W przypadku, kiedy zleceniodawca poniósł szkodę z tytułu zerwania umowy, wówczas zleceniobiorca jest zobowiązany do jej naprawy. Może być to związane z poniesieniem dodatkowych kosztów finansowych.

W sytuacji, kiedy pracodawca decyduje się wypowiedzieć umowę, wówczas powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które poniósł w związku z wykonaniem zlecenia. W przypadku, kiedy zakończenie współpracy nastąpiło bez ważnego powodu, to zleceniodawca powinien naprawić poniesione szkody. Co istotne, jeśli umowa została zerwana bez ważnej przyczyny, wówczas strona wypowiadająca może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, co będzie wiązało się z koniecznością wypłaty odszkodowania stronie poszkodowanej.

Zerwanie umowy zlecenie konsekwencje

Zerwanie umowy zlecenie a wynagrodzenie

W sytuacji, kiedy zlecenie było odpłatne, to zleceniodawca powinien wypłacić wynagrodzenie, które będzie naliczone proporcjonalnie do wykonanych czynności.

W przypadku, kiedy rozwiązanie umowy zlecenie nastąpiło z ważnego powodu, wówczas kwestia wynagrodzenia, odszkodowania czy zadośćuczynienia jest sprawą indywidualną i strony nie zawsze mogą rościć sobie prawo do pewnych kwestii.

Zakończenie współpracy poprzez wypowiedzenie umowy wiąże się z określonymi konsekwencjami. Uzależnione to jest przede wszystkim od tego, czy zakończenie współpracy nastąpiło z ważnego powodu, czy też bez jego podania.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne