Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Czy opłacanie składek ZUS jest obowiązkowe?

zus

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą one być dobrowolne lub obowiązkowe. Polskie prawo jasno określa podmioty, które są zobowiązane do opłacenia konkretnych składek ZUS. Ważne jest także ich terminowe uregulowanie.

Jakie są zasady opłacania składek ZUS?

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zmieniły się terminy, w których należy opłacać składki ZUS. Obecnie obowiązujące przepisy określają poniższe daty:

 • do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek oraz zakładów budżetowych;
 • do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników, którzy posiadają osobowość prawną – dotyczy to np. spółek z o.o., spółek akcyjnych, fundacji, spółdzielni, stowarzyszeń;
 • do 20 dnia następnego miesiąca – termin ten obowiązuje pozostałych płatników składek.

W tych terminach składki muszą zostać opłacone i zaksięgowane na koncie ZUS-u. W sytuacji, kiedy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, wówczas składki należy opłacić w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Jakie składki ZUS są obowiązkowe?

Celem opłacania składek ZUS jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu określonych zdarzeń losowych nie są w stanie utrzymać się z pracy.

Rodzaje składek ZUS:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie chorobowe;
 • ubezpieczenie wypadkowe.

W zależności od sytuacji zawodowej bądź społecznej, ubezpieczenia społeczne dzieli się na: obowiązkowe, dobrowolne lub nieobejmujące.

W przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę wszystkie składki ZUS są obowiązkowe. Osoby pracujące na zlecenie płacą ubezpieczenie: emerytalne, rentowe i chorobowe. Te same składki są obowiązkowe w przypadku pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej prowadzeniu.

Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe (chorobowe i wypadkowe – nie obejmują) występują w sytuacji, kiedy dana osoba:

 • pobiera zasiłek macierzyński bądź zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • przebywa na urlopie wychowawczym, nie mając prawa do emerytury bądź renty lub też innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
 • pobiera świadczenie pielęgnacyjne;
 • pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekuna;
 • jest członkiem rady nadzorczej, pobierając wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji.

Z kolei osobę duchowną obowiązują ubezpieczenia: rentowe, emerytalne oraz wypadkowe.

Co ważne, jeżeli dana osoba nie jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi oraz rentowymi, wówczas może przystąpić do nich dobrowolnie, jednak nie dotyczy to ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje, jeżeli dana osoba ma ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe można uzyskać tylko w sytuacji, gdy dana osoba jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowym.

składki zus

Z jakich składek można zrezygnować?

Przedsiębiorca nie ma możliwości zrezygnować z opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, może natomiast dokonać rezygnacji z dobrowolnie opłacanych składek. W praktyce dotyczy to jednak niewielkiej grupy osób, które podlegały ubezpieczeniom: rentowym i emerytalnym, czyli opłacały składki same za siebie. Jednak w rzeczywistości nie miały ku temu obowiązku ustawowego.

Kto jest zwolniony z opłacania wybranych składek?

Osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło nie muszą opłacać żadnych składek ZUS. Z kolei pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenie, są zwolnieni z ubezpieczenia chorobowego. Jest ono dobrowolne. To samo dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność

lub współpracują przy jej prowadzeniu. Osoby duchowne również są zwolnione z opłacania składki chorobowej.

Czy mając jednoosobową działalność, trzeba opłacać składki ZUS?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia składek ZUS. W przypadku tzw. małego ZUS-s będą to składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne, natomiast w przypadku „dużego ZUS” należy dodać jeszcze Fundusz Pracy. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, należy opłacić składki do 20 dnia miesiąca, wykazując je w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Kiedy płaci się obniżone składki ZUS?

Polskie prawo umożliwia skorzystanie z ulgi dla początkujących przedsiębiorców zakładających własną działalność gospodarczą. W pierwszych pełnych 6 miesiącach jest to ulga na start, natomiast w kolejnych tzw. mały ZUS.

Chcąc skorzystać z ulgi na start, należy spełnić określone warunki, wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązkowych składek społecznych przez 6 miesięcy. Po tym okresie przedsiębiorca może skorzystać z „małego ZUS-u” przez 24 miesiące. Obniżona składka ZUS dla przedsiębiorcy, czyli tzw. preferencyjny ZUS w 2022 roku wynosi:

 • 285,71 zł – wraz z dobrowolną składką chorobową;
 • 263,59 zł – bez składki chorobowej.

Jakie są konsekwencje nieopłacania składek?

Niedotrzymanie terminu opłaty składek ZUS będzie wiązało się z koniecznością zapłaty odsetek. Ich wysokość zależy od długości okresu liczonego od dnia terminowej zapłaty do momentu dokonania wpłaty wraz z tym dniem. W przypadku, kiedy kwota odsetek nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wówczas zostanie ona anulowana. W 2022 roku jest to 30,50 zł. Za opóźnienie można również otrzymać karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Choć dla większości przedsiębiorców comiesięczne opłacanie składek ZUS jest uciążliwym obowiązkiem, to niestety jest konieczne. Warto zatem pamiętać o obowiązujących terminach tak, aby uniknąć odsetek lub kary grzywny.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne